Sporthotel Kogler ****

Sporthotel Kogler ****

 
Sporthotel Kogler - Tyrolsko - Kitzbühel - Kirchberg

Sporthotel Kogler - Tyrolsko - Kitzbühel - Kirchberg

Ceník ubytování - Sporthotel Kogler

Typ ceny: za osobu

TermínTypObsazenostCenaRezervace
Duben 2021
03.04. - 06.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 7 290 Kč REZERVACE
03.04. - 06.04.2021 Standard 1 1 osoba 7 020 Kč REZERVACE
03.04. - 06.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 6 510 Kč REZERVACE
03.04. - 06.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 6 510 Kč REZERVACE
03.04. - 07.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 9 720 Kč REZERVACE
03.04. - 07.04.2021 Standard 1 1 osoba 9 360 Kč REZERVACE
03.04. - 07.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 8 680 Kč REZERVACE
03.04. - 07.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 8 680 Kč REZERVACE
03.04. - 08.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 12 150 Kč REZERVACE
03.04. - 08.04.2021 Standard 1 1 osoba 11 700 Kč REZERVACE
03.04. - 08.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 10 850 Kč REZERVACE
03.04. - 08.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 10 850 Kč REZERVACE
03.04. - 09.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 14 580 Kč REZERVACE
03.04. - 09.04.2021 Standard 1 1 osoba 14 040 Kč REZERVACE
03.04. - 09.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 13 020 Kč REZERVACE
03.04. - 09.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 13 020 Kč REZERVACE
03.04. - 10.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 14 580 Kč REZERVACE
03.04. - 10.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 2 430 Kč REZERVACE
03.04. - 10.04.2021 Standard 1 1 osoba 2 340 Kč REZERVACE
03.04. - 10.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 13 020 Kč REZERVACE
03.04. - 10.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 2 170 Kč REZERVACE
03.04. - 10.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 2 170 Kč REZERVACE
04.04. - 07.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 7 290 Kč REZERVACE
04.04. - 07.04.2021 Standard 1 1 osoba 7 020 Kč REZERVACE
04.04. - 07.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 6 510 Kč REZERVACE
04.04. - 07.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 6 510 Kč REZERVACE
04.04. - 08.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 9 720 Kč REZERVACE
04.04. - 08.04.2021 Standard 1 1 osoba 9 360 Kč REZERVACE
04.04. - 08.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 8 680 Kč REZERVACE
04.04. - 08.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 8 680 Kč REZERVACE
04.04. - 09.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 12 150 Kč REZERVACE
04.04. - 09.04.2021 Standard 1 1 osoba 11 700 Kč REZERVACE
04.04. - 09.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 10 850 Kč REZERVACE
04.04. - 09.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 10 850 Kč REZERVACE
04.04. - 10.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 14 580 Kč REZERVACE
04.04. - 10.04.2021 Standard 1 1 osoba 14 040 Kč REZERVACE
04.04. - 10.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 13 020 Kč REZERVACE
04.04. - 10.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 13 020 Kč REZERVACE
04.04. - 11.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 17 010 Kč REZERVACE
04.04. - 11.04.2021 Standard 1 1 osoba 16 380 Kč REZERVACE
04.04. - 11.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 15 190 Kč REZERVACE
04.04. - 11.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 15 190 Kč REZERVACE
05.04. - 08.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 7 290 Kč REZERVACE
05.04. - 08.04.2021 Standard 1 1 osoba 7 020 Kč REZERVACE
05.04. - 08.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 6 510 Kč REZERVACE
05.04. - 08.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 6 510 Kč REZERVACE
05.04. - 09.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 9 720 Kč REZERVACE
05.04. - 09.04.2021 Standard 1 1 osoba 9 360 Kč REZERVACE
05.04. - 09.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 8 680 Kč REZERVACE
05.04. - 09.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 8 680 Kč REZERVACE
05.04. - 10.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 12 150 Kč REZERVACE
05.04. - 10.04.2021 Standard 1 1 osoba 11 700 Kč REZERVACE
05.04. - 10.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 10 850 Kč REZERVACE
05.04. - 10.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 10 850 Kč REZERVACE
05.04. - 11.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 14 580 Kč REZERVACE
05.04. - 11.04.2021 Standard 1 1 osoba 14 040 Kč REZERVACE
05.04. - 11.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 13 020 Kč REZERVACE
05.04. - 11.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 13 020 Kč REZERVACE
05.04. - 12.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 17 010 Kč REZERVACE
05.04. - 12.04.2021 Standard 1 1 osoba 16 380 Kč REZERVACE
05.04. - 12.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 15 190 Kč REZERVACE
05.04. - 12.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 15 190 Kč REZERVACE
06.04. - 09.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 7 290 Kč REZERVACE
06.04. - 09.04.2021 Standard 1 1 osoba 7 020 Kč REZERVACE
06.04. - 09.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 6 510 Kč REZERVACE
06.04. - 09.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 6 510 Kč REZERVACE
06.04. - 10.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 9 720 Kč REZERVACE
06.04. - 10.04.2021 Standard 1 1 osoba 9 360 Kč REZERVACE
06.04. - 10.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 8 680 Kč REZERVACE
06.04. - 10.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 8 680 Kč REZERVACE
06.04. - 11.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 12 150 Kč REZERVACE
06.04. - 11.04.2021 Standard 1 1 osoba 11 700 Kč REZERVACE
06.04. - 11.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 10 850 Kč REZERVACE
06.04. - 11.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 10 850 Kč REZERVACE
06.04. - 12.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 14 580 Kč REZERVACE
06.04. - 12.04.2021 Standard 1 1 osoba 14 040 Kč REZERVACE
06.04. - 12.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 13 020 Kč REZERVACE
06.04. - 12.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 13 020 Kč REZERVACE
06.04. - 13.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 17 010 Kč REZERVACE
06.04. - 13.04.2021 Standard 1 1 osoba 16 380 Kč REZERVACE
06.04. - 13.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 15 190 Kč REZERVACE
06.04. - 13.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 15 190 Kč REZERVACE
07.04. - 10.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 7 290 Kč REZERVACE
07.04. - 10.04.2021 Standard 1 1 osoba 7 020 Kč REZERVACE
07.04. - 10.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 6 510 Kč REZERVACE
07.04. - 10.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 6 510 Kč REZERVACE
07.04. - 11.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 9 720 Kč REZERVACE
07.04. - 11.04.2021 Standard 1 1 osoba 9 360 Kč REZERVACE
07.04. - 11.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 8 680 Kč REZERVACE
07.04. - 11.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 8 680 Kč REZERVACE
07.04. - 12.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 12 150 Kč REZERVACE
07.04. - 12.04.2021 Standard 1 1 osoba 11 700 Kč REZERVACE
07.04. - 12.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 10 850 Kč REZERVACE
07.04. - 12.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 10 850 Kč REZERVACE
07.04. - 13.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 14 580 Kč REZERVACE
07.04. - 13.04.2021 Standard 1 1 osoba 14 040 Kč REZERVACE
07.04. - 13.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 13 020 Kč REZERVACE
07.04. - 13.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 13 020 Kč REZERVACE
07.04. - 14.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 17 010 Kč REZERVACE
07.04. - 14.04.2021 Standard 1 1 osoba 16 380 Kč REZERVACE
07.04. - 14.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 15 190 Kč REZERVACE
07.04. - 14.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 15 190 Kč REZERVACE
08.04. - 11.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 7 290 Kč REZERVACE
08.04. - 11.04.2021 Standard 1 1 osoba 7 020 Kč REZERVACE
08.04. - 11.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 6 510 Kč REZERVACE
08.04. - 11.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 6 510 Kč REZERVACE
08.04. - 12.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 9 720 Kč REZERVACE
08.04. - 12.04.2021 Standard 1 1 osoba 9 360 Kč REZERVACE
08.04. - 12.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 8 680 Kč REZERVACE
08.04. - 12.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 8 680 Kč REZERVACE
08.04. - 13.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 12 150 Kč REZERVACE
08.04. - 13.04.2021 Standard 1 1 osoba 11 700 Kč REZERVACE
08.04. - 13.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 10 850 Kč REZERVACE
08.04. - 13.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 10 850 Kč REZERVACE
08.04. - 14.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 14 580 Kč REZERVACE
08.04. - 14.04.2021 Standard 1 1 osoba 14 040 Kč REZERVACE
08.04. - 14.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 13 020 Kč REZERVACE
08.04. - 14.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 13 020 Kč REZERVACE
08.04. - 15.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 17 010 Kč REZERVACE
08.04. - 15.04.2021 Standard 1 1 osoba 16 380 Kč REZERVACE
08.04. - 15.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 15 190 Kč REZERVACE
08.04. - 15.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 15 190 Kč REZERVACE
09.04. - 12.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 7 290 Kč REZERVACE
09.04. - 12.04.2021 Standard 1 1 osoba 7 020 Kč REZERVACE
09.04. - 12.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 6 510 Kč REZERVACE
09.04. - 12.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 6 510 Kč REZERVACE
09.04. - 13.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 9 720 Kč REZERVACE
09.04. - 13.04.2021 Standard 1 1 osoba 9 360 Kč REZERVACE
09.04. - 13.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 8 680 Kč REZERVACE
09.04. - 13.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 8 680 Kč REZERVACE
09.04. - 14.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 12 150 Kč REZERVACE
09.04. - 14.04.2021 Standard 1 1 osoba 11 700 Kč REZERVACE
09.04. - 14.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 10 850 Kč REZERVACE
09.04. - 14.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 10 850 Kč REZERVACE
09.04. - 15.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 14 580 Kč REZERVACE
09.04. - 15.04.2021 Standard 1 1 osoba 14 040 Kč REZERVACE
09.04. - 15.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 13 020 Kč REZERVACE
09.04. - 15.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 13 020 Kč REZERVACE
09.04. - 16.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 17 010 Kč REZERVACE
09.04. - 16.04.2021 Standard 1 1 osoba 16 380 Kč REZERVACE
09.04. - 16.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 15 190 Kč REZERVACE
09.04. - 16.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 15 190 Kč REZERVACE
10.04. - 13.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 7 290 Kč REZERVACE
10.04. - 13.04.2021 Standard 1 1 osoba 7 020 Kč REZERVACE
10.04. - 13.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 6 510 Kč REZERVACE
10.04. - 13.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 6 510 Kč REZERVACE
10.04. - 14.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 9 720 Kč REZERVACE
10.04. - 14.04.2021 Standard 1 1 osoba 9 360 Kč REZERVACE
10.04. - 14.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 8 680 Kč REZERVACE
10.04. - 14.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 8 680 Kč REZERVACE
10.04. - 15.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 12 150 Kč REZERVACE
10.04. - 15.04.2021 Standard 1 1 osoba 11 700 Kč REZERVACE
10.04. - 15.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 10 850 Kč REZERVACE
10.04. - 15.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 10 850 Kč REZERVACE
10.04. - 16.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 14 580 Kč REZERVACE
10.04. - 16.04.2021 Standard 1 1 osoba 14 040 Kč REZERVACE
10.04. - 16.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 13 020 Kč REZERVACE
10.04. - 16.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 13 020 Kč REZERVACE
10.04. - 17.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 14 580 Kč REZERVACE
10.04. - 17.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 2 430 Kč REZERVACE
10.04. - 17.04.2021 Standard 1 1 osoba 2 340 Kč REZERVACE
10.04. - 17.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 13 020 Kč REZERVACE
10.04. - 17.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 2 170 Kč REZERVACE
10.04. - 17.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 13 020 Kč REZERVACE
10.04. - 17.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 2 170 Kč REZERVACE
11.04. - 14.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 7 290 Kč REZERVACE
11.04. - 14.04.2021 Standard 1 1 osoba 7 020 Kč REZERVACE
11.04. - 14.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 6 510 Kč REZERVACE
11.04. - 14.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 6 510 Kč REZERVACE
11.04. - 15.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 9 720 Kč REZERVACE
11.04. - 15.04.2021 Standard 1 1 osoba 9 360 Kč REZERVACE
11.04. - 15.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 8 680 Kč REZERVACE
11.04. - 15.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 8 680 Kč REZERVACE
11.04. - 16.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 12 150 Kč REZERVACE
11.04. - 16.04.2021 Standard 1 1 osoba 11 700 Kč REZERVACE
11.04. - 16.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 10 850 Kč REZERVACE
11.04. - 16.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 10 850 Kč REZERVACE
11.04. - 17.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 14 580 Kč REZERVACE
11.04. - 17.04.2021 Standard 1 1 osoba 14 040 Kč REZERVACE
11.04. - 17.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 13 020 Kč REZERVACE
11.04. - 17.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 13 020 Kč REZERVACE
11.04. - 18.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 17 010 Kč REZERVACE
11.04. - 18.04.2021 Standard 1 1 osoba 16 380 Kč REZERVACE
11.04. - 18.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 15 190 Kč REZERVACE
11.04. - 18.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 15 190 Kč REZERVACE
12.04. - 15.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 7 290 Kč REZERVACE
12.04. - 15.04.2021 Standard 1 1 osoba 7 020 Kč REZERVACE
12.04. - 15.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 6 510 Kč REZERVACE
12.04. - 15.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 6 510 Kč REZERVACE
12.04. - 16.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 9 720 Kč REZERVACE
12.04. - 16.04.2021 Standard 1 1 osoba 9 360 Kč REZERVACE
12.04. - 16.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 8 680 Kč REZERVACE
12.04. - 16.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 8 680 Kč REZERVACE
12.04. - 17.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 12 150 Kč REZERVACE
12.04. - 17.04.2021 Standard 1 1 osoba 11 700 Kč REZERVACE
12.04. - 17.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 10 850 Kč REZERVACE
12.04. - 17.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 10 850 Kč REZERVACE
12.04. - 18.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 14 580 Kč REZERVACE
12.04. - 18.04.2021 Standard 1 1 osoba 14 040 Kč REZERVACE
12.04. - 18.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 13 020 Kč REZERVACE
12.04. - 18.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 13 020 Kč REZERVACE
12.04. - 19.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 17 010 Kč REZERVACE
12.04. - 19.04.2021 Standard 1 1 osoba 16 380 Kč REZERVACE
12.04. - 19.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 15 190 Kč REZERVACE
12.04. - 19.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 15 190 Kč REZERVACE
13.04. - 16.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 7 290 Kč REZERVACE
13.04. - 16.04.2021 Standard 1 1 osoba 7 020 Kč REZERVACE
13.04. - 16.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 6 510 Kč REZERVACE
13.04. - 16.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 6 510 Kč REZERVACE
13.04. - 17.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 9 720 Kč REZERVACE
13.04. - 17.04.2021 Standard 1 1 osoba 9 360 Kč REZERVACE
13.04. - 17.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 8 680 Kč REZERVACE
13.04. - 17.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 8 680 Kč REZERVACE
13.04. - 18.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 12 150 Kč REZERVACE
13.04. - 18.04.2021 Standard 1 1 osoba 11 700 Kč REZERVACE
13.04. - 18.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 10 850 Kč REZERVACE
13.04. - 18.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 10 850 Kč REZERVACE
13.04. - 19.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 14 580 Kč REZERVACE
13.04. - 19.04.2021 Standard 1 1 osoba 14 040 Kč REZERVACE
13.04. - 19.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 13 020 Kč REZERVACE
13.04. - 19.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 13 020 Kč REZERVACE
13.04. - 20.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 17 010 Kč REZERVACE
13.04. - 20.04.2021 Standard 1 1 osoba 16 380 Kč REZERVACE
13.04. - 20.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 15 190 Kč REZERVACE
13.04. - 20.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 15 190 Kč REZERVACE
14.04. - 17.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 7 290 Kč REZERVACE
14.04. - 17.04.2021 Standard 1 1 osoba 7 020 Kč REZERVACE
14.04. - 17.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 6 510 Kč REZERVACE
14.04. - 17.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 6 510 Kč REZERVACE
14.04. - 18.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 9 720 Kč REZERVACE
14.04. - 18.04.2021 Standard 1 1 osoba 9 360 Kč REZERVACE
14.04. - 18.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 8 680 Kč REZERVACE
14.04. - 18.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 8 680 Kč REZERVACE
14.04. - 19.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 12 150 Kč REZERVACE
14.04. - 19.04.2021 Standard 1 1 osoba 11 700 Kč REZERVACE
14.04. - 19.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 10 850 Kč REZERVACE
14.04. - 19.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 10 850 Kč REZERVACE
14.04. - 20.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 14 580 Kč REZERVACE
14.04. - 20.04.2021 Standard 1 1 osoba 14 040 Kč REZERVACE
14.04. - 20.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 13 020 Kč REZERVACE
14.04. - 20.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 13 020 Kč REZERVACE
14.04. - 21.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 17 010 Kč REZERVACE
14.04. - 21.04.2021 Standard 1 1 osoba 16 380 Kč REZERVACE
14.04. - 21.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 15 190 Kč REZERVACE
14.04. - 21.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 15 190 Kč REZERVACE
15.04. - 18.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 7 290 Kč REZERVACE
15.04. - 18.04.2021 Standard 1 1 osoba 7 020 Kč REZERVACE
15.04. - 18.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 6 510 Kč REZERVACE
15.04. - 18.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 6 510 Kč REZERVACE
15.04. - 19.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 9 720 Kč REZERVACE
15.04. - 19.04.2021 Standard 1 1 osoba 9 360 Kč REZERVACE
15.04. - 19.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 8 680 Kč REZERVACE
15.04. - 19.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 8 680 Kč REZERVACE
15.04. - 20.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 12 150 Kč REZERVACE
15.04. - 20.04.2021 Standard 1 1 osoba 11 700 Kč REZERVACE
15.04. - 20.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 10 850 Kč REZERVACE
15.04. - 20.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 10 850 Kč REZERVACE
15.04. - 21.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 14 580 Kč REZERVACE
15.04. - 21.04.2021 Standard 1 1 osoba 14 040 Kč REZERVACE
15.04. - 21.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 13 020 Kč REZERVACE
15.04. - 21.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 13 020 Kč REZERVACE
15.04. - 22.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 17 010 Kč REZERVACE
15.04. - 22.04.2021 Standard 1 1 osoba 16 380 Kč REZERVACE
15.04. - 22.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 15 190 Kč REZERVACE
15.04. - 22.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 15 190 Kč REZERVACE
16.04. - 19.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 7 290 Kč REZERVACE
16.04. - 19.04.2021 Standard 1 1 osoba 7 020 Kč REZERVACE
16.04. - 19.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 6 510 Kč REZERVACE
16.04. - 19.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 6 510 Kč REZERVACE
16.04. - 20.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 9 720 Kč REZERVACE
16.04. - 20.04.2021 Standard 1 1 osoba 9 360 Kč REZERVACE
16.04. - 20.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 8 680 Kč REZERVACE
16.04. - 20.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 8 680 Kč REZERVACE
16.04. - 21.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 12 150 Kč REZERVACE
16.04. - 21.04.2021 Standard 1 1 osoba 11 700 Kč REZERVACE
16.04. - 21.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 10 850 Kč REZERVACE
16.04. - 21.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 10 850 Kč REZERVACE
16.04. - 22.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 14 580 Kč REZERVACE
16.04. - 22.04.2021 Standard 1 1 osoba 14 040 Kč REZERVACE
16.04. - 22.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 13 020 Kč REZERVACE
16.04. - 22.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 13 020 Kč REZERVACE
16.04. - 23.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 17 010 Kč REZERVACE
16.04. - 23.04.2021 Standard 1 1 osoba 16 380 Kč REZERVACE
16.04. - 23.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 15 190 Kč REZERVACE
16.04. - 23.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 15 190 Kč REZERVACE
17.04. - 20.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 7 290 Kč REZERVACE
17.04. - 20.04.2021 Standard 1 1 osoba 7 020 Kč REZERVACE
17.04. - 20.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 6 510 Kč REZERVACE
17.04. - 20.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 6 510 Kč REZERVACE
17.04. - 21.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 9 720 Kč REZERVACE
17.04. - 21.04.2021 Standard 1 1 osoba 9 360 Kč REZERVACE
17.04. - 21.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 8 680 Kč REZERVACE
17.04. - 21.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 8 680 Kč REZERVACE
17.04. - 22.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 12 150 Kč REZERVACE
17.04. - 22.04.2021 Standard 1 1 osoba 11 700 Kč REZERVACE
17.04. - 22.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 10 850 Kč REZERVACE
17.04. - 22.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 10 850 Kč REZERVACE
17.04. - 23.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 14 580 Kč REZERVACE
17.04. - 23.04.2021 Standard 1 1 osoba 14 040 Kč REZERVACE
17.04. - 23.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 13 020 Kč REZERVACE
17.04. - 23.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 13 020 Kč REZERVACE
17.04. - 24.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 14 580 Kč REZERVACE
17.04. - 24.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 2 430 Kč REZERVACE
17.04. - 24.04.2021 Standard 1 1 osoba 2 340 Kč REZERVACE
17.04. - 24.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 13 020 Kč REZERVACE
17.04. - 24.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 2 170 Kč REZERVACE
17.04. - 24.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 13 020 Kč REZERVACE
17.04. - 24.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 2 170 Kč REZERVACE
18.04. - 21.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 7 290 Kč REZERVACE
18.04. - 21.04.2021 Standard 1 1 osoba 7 020 Kč REZERVACE
18.04. - 21.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 6 510 Kč REZERVACE
18.04. - 21.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 6 510 Kč REZERVACE
18.04. - 22.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 9 720 Kč REZERVACE
18.04. - 22.04.2021 Standard 1 1 osoba 9 360 Kč REZERVACE
18.04. - 22.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 8 680 Kč REZERVACE
18.04. - 22.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 8 680 Kč REZERVACE
18.04. - 23.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 12 150 Kč REZERVACE
18.04. - 23.04.2021 Standard 1 1 osoba 11 700 Kč REZERVACE
18.04. - 23.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 10 850 Kč REZERVACE
18.04. - 23.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 10 850 Kč REZERVACE
18.04. - 24.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 14 580 Kč REZERVACE
18.04. - 24.04.2021 Standard 1 1 osoba 14 040 Kč REZERVACE
18.04. - 24.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 13 020 Kč REZERVACE
18.04. - 24.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 13 020 Kč REZERVACE
19.04. - 22.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 7 290 Kč REZERVACE
19.04. - 22.04.2021 Standard 1 1 osoba 7 020 Kč REZERVACE
19.04. - 22.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 6 510 Kč REZERVACE
19.04. - 22.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 6 510 Kč REZERVACE
19.04. - 23.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 9 720 Kč REZERVACE
19.04. - 23.04.2021 Standard 1 1 osoba 9 360 Kč REZERVACE
19.04. - 23.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 8 680 Kč REZERVACE
19.04. - 23.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 8 680 Kč REZERVACE
19.04. - 24.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 12 150 Kč REZERVACE
19.04. - 24.04.2021 Standard 1 1 osoba 11 700 Kč REZERVACE
19.04. - 24.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 10 850 Kč REZERVACE
19.04. - 24.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 10 850 Kč REZERVACE
20.04. - 23.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 7 290 Kč REZERVACE
20.04. - 23.04.2021 Standard 1 1 osoba 7 020 Kč REZERVACE
20.04. - 23.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 6 510 Kč REZERVACE
20.04. - 23.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 6 510 Kč REZERVACE
20.04. - 24.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 9 720 Kč REZERVACE
20.04. - 24.04.2021 Standard 1 1 osoba 9 360 Kč REZERVACE
20.04. - 24.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 8 680 Kč REZERVACE
20.04. - 24.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 8 680 Kč REZERVACE
21.04. - 24.04.2021 Family Suite 4/5 4 osoby 7 290 Kč REZERVACE
21.04. - 24.04.2021 Standard 1 1 osoba 7 020 Kč REZERVACE
21.04. - 24.04.2021 Standard 2/3 2 osoby 6 510 Kč REZERVACE
21.04. - 24.04.2021 Standard 4/5 4 osoby 6 510 Kč REZERVACE

v základní ceně za osobu je zahrnuto

 • ubytování v pokoji na počet nocí dle ceníku
 • polopenze
 • všechny spotřeby
 • ložní prádlo
 • koupelnové prádlo
 • závěrečný úklid
 • denní úklid
 • Nev-Dama SKI PARTNER GOLD

Příplatky

 • dětská postýlka 8 € / noc (je třeba předem ověřit v CK)
 • pobyt se psem 15 € / den (je třeba předem ověřit v CK)
 • pobytová taxa / povinná úhrada 1,5 € / noc / os. od 15 let
 • WiFi připojení zdarma
 • test PCR Covid-19 před odjezdem (odběr GO parking Praha 6) 990 Kč / os. let (od 25.1.)
 • test ANTIGEN Covid-19 před odjezdem (odběr GO parking Praha 6) 490 Kč / os. let (od 25.1.)
 • test PCR Covid-19 po návratu (odběr GO parking Praha 6) 990 Kč / os. let (od 25.1.)

[ zpět ]

 

Partneři: